loader image

Giàu Phẩm Chất

Phẩm chất là gì? Phẩm chất ưu tú là gì? Người giàu phẩm chất sở hữu những yếu tố nào? Mời bạn cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Người giàu phẩm chất sở hữu những yếu tố nào?

Phẩm chất: Là tính chất bên trong nội tâm của một con người.

Phẩm chất ưu tú: Là tập hợp các tính chất bên trong nội tâm của một người mà khi có chúng con người đạt đến trạng thái đủ đầy về đời sống vật chất và tinh thần.

Người giàu phẩm chất: là người đạt trạng thái đủ đầy cả 5 yếu tố Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín trên cả bốn động lực sinh tồn là Bản thân, Gia đình, Tổ chức và Xã hội.

Nếu dựa theo góc nhìn của Triết học phương Đông thì một người khó hoàn thiện được phẩm chất Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Các bậc thánh nhân làm tốt các phẩm chất này. Tuy nhiên, theo quan niệm của người phương Tây thì chúng ta có thể đạt được bằng cách chúng ta mượn quan niệm của phương Tây thì chúng ta làm đơn giản hơn.

Người giàu phẩm chất sở hữu những yếu tố nào?
Người giàu phẩm chất sở hữu những yếu tố nào?

 

1. Phẩm chất Nhân – Yêu Thương (Tài)

Nhân hiểu một cách đơn giản là yêu thương, liên quan tới tánh người là tánh Tài.

Con người có yêu thương thì làm gì đều nghĩ cho cả thế giới. Nhân theo cách hiểu đơn giản của phương Tây là Yêu thương. Thay vì chúng ta nói con người sống phải có Nhân thì chúng ta dịch thẳng ra luôn từ Nhân hiểu một cách đơn giản là Yêu thương. Thay vì chúng ta nói Nhân cái gì cho nó cao xa, thì hiểu đơn giản là làm người thì phải có Yêu thương. Nhân là Yêu thương.

Vậy thì 1 con người Yêu thương Bản thân – Gia đình – Tổ chức – Xã hội cùng một lúc thì chúng ta nói người đó sống có cái Nhân đối với 4 Động lực sinh tồn. Còn nếu chỉ có yêu thương Bản thân mà quên luôn Xã hội – Tổ chức – Gia đình thôi hoặc yêu thương Xã hội mà quên luôn Tổ chức – Gia đình – Bản thân thì con người đó sống cái Nhân chưa trọn vẹn.

Người sống có Nhân với Bản thân

Người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy về Nhu cầu cơ bản – Nhu cầu an toàn – Nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội – Nhu cầu được quý trọng – Nhu cầu được thể hiện mình và Nhu cầu cho đi.

Người sống có Nhân với Gia đình

Người yêu thương gia đình là người góp phần cho gia đình sự đủ đầy về Nhu cầu cơ bản – Nhu cầu an toàn – Nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội – Nhu cầu được quý trọng – Nhu cầu được thể hiện mình và Nhu cầu cho đi của gia đình.

Người sống có Nhân với Tổ chức

Người yêu thương tổ chức là người góp phần cho tổ chức sự đủ đầy về Nhu cầu cơ bản – Nhu cầu an toàn – Nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội – Nhu cầu được quý trọng – Nhu cầu được thể hiện mình và Nhu cầu cho đi của tổ chức.

Người sống có Nhân với Xã hội

Người yêu thương xã hội là người góp phần cho xã hội sự đủ đầy về Nhu cầu cơ bản – Nhu cầu an toàn – Nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội – Nhu cầu được quý trọng – Nhu cầu được thể hiện mình và Nhu cầu cho đi của xã hội.

Khi con người sống có Nhân với 4 Động lực sinh tồn thì họ phát huy được Tánh Tài. Thứ nhất, Tài năng họ sẽ phát huy và Tiền tài tăng trưởng, họ thu hút được Tiền tài khi họ sống có Nhân với Xã hội.

Chúng ta quan sát một số người Yêu thương nhân loại này thì họ làm gì họ cũng nghĩ cho nhân loại thì Tài năng họ phát huy tối đa và Tiền tài họ đơn giản để thu hút. Có ai có cảm giác được 1 số người họ muốn giúp gì cho nhân loại nên cuối cùng nguồn lực họ có. Khi con người sống có Nhân thì cái Tài này tăng trưởng, kích hoạt lên, Tài năng – Tiền tài được kích hoạt. Nên Phẩm chất của con người có được làm cho đời sống vật chất, và cả đời sống tinh thần phát triển nếu có Phẩm chất.

 

Phẩm chất Nhân - Yêu Thương (Tài)
Phẩm chất Nhân – Yêu Thương (Tài)

2. Phẩm chất Lễ – Lễ phép và Lẽ phải (Thùy)

Lễ hiểu một cách đơn giản là Lẽ phải và Lễ phép, liên quan đến Tánh người là tánh Thùy.

Người sống có Lễ với Bản thân

Người Lễ với bản thân là người Trân trọng – biết ơn sự hiện diện của bản thân, là người cho cơ hội bản thân được tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật.

Vậy thì đặt ra câu hỏi là chúng ta sống có Lễ với bản thân chưa? Người Lễ với bản thân là người Trân trọng biết ơn sự hiện diện của bản thân, đã có chưa? Là người cho bản thân cơ hội được tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống, mình đã làm chưa?

“Binary mass treatment in heaven,” the story president Lincon to an area of the local people he is head into the door and fell to the ground. He received that error is due to him, he came to the new place does not have bowed should cleft head cool forehead is normal. So, when you go anywhere, just have “the Celebration” is all life is. The ceremony is done properly according to truth, ethics, law.

Người sống có Lễ với Gia đình

Phẩm chất Lễ - Lễ phép và Lẽ phải (Thùy)
Phẩm chất Lễ – Lễ phép và Lẽ phải (Thùy)

Người Lễ với gia đình là người Trân trọng – biết ơn sự hiện diện của người thân trong gia đình, là người góp phần tạo bối cảnh để gia đình có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật.

Người sống có Lễ với Tổ chức

Người Lễ với tổ chức là người Trân trọng – biết ơn sự hiện diện của con người trong tổ chức, là người góp phần tạo bối cảnh để tổ chức có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật.

Người sống có Lễ với Xã hội

Người Lễ với xã hội là người Trân trọng – biết ơn sự hiện diện của con người trong xã hội, là người góp phần tạo bối cảnh để người trong xã hội có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật.

3. Phẩm chất Nghĩa – Trách Nhiệm (Danh)

Nghĩa: hiểu một cách đơn giản là Trách nhiệm. Liên quan đến tánh người là tánh Danh.

Người sống có Nghĩa với Bản thân

Người trách nhiệm với bản thân là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân, rằng bản thân tồn tại vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó.

Người sống có Nghĩa với Gia đình

Người trách nhiệm với gia đình là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân trong gia đình, rằng bản thân sinh ra trong gia đình vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó.

Người sống có Nghĩa với Tổ chức

Người trách nhiệm với tổ chức là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân trong tổ chức, rằng sự có mặt của bản thân trong tổ chức là vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó.

Người sống có Nghĩa với Xã hội

Người trách nhiệm với xã hội là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân trong xã hội, rằng sự có mặt của bản thân trong xã hội là vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó.

4. Trí – Lắng Nghe (Sắc)

Trí hiểu một cách đơn giản là Lắng nghe, liên quan tánh người là tánh Sắc.

Người sống có Trí với Bản thân

Người lắng nghe bản thân là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Rằng bản thân cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống.

Người sống có Trí với Gia đình

Người lắng nghe gia đình là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng gia đình cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Rằng gia đình cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống.

Người sống có Trí với Tổ chức

Người lắng nghe tổ chức là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng tổ chức cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Rằng con người trong tổ chức cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống.

Người sống có Trí với Xã hội

Người lắng nghe xã hội là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng xã hội cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Rằng con người trong xã hội cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống.

Trọng điểm của Trí là cần

Listen to have useful knowledge engineer position.

Listen to the wise, instant lift, be aware upstairs level 3, I naturally know what to say fit, naturally know what to do match, then we become wise.

Listen with state of awareness level 3, it will naturally know what to do, not listen to people, then I won't open is wisdom infinite engineer position. Listen to people to have useful knowledge engineer position.

When there are opportunities to listen to people, I will be wise nature know should say anything suitable.

Listen to wisdom, when there is wisdom, then listened to connect with wisdom infinite engineer position.

Listen to have wisdom, use wisdom to listen.

5. Tín – Đúng Giờ & Giữ Lời (Thực)

Tín hiểu một cách đơn giản là giữ lời và đúng giờ. Liên quan đến tánh người là tánh Thực.

Tín - Đúng Giờ & Giữ Lời (Thực)
Tín – Đúng Giờ & Giữ Lời (Thực)

Người sống có Tín với Bản thân

Người Tín với bản thân là người luôn giữ lời cam kết, giữ lời hứa với bản thân.

Người sống có Tín với Gia đình

Người Tín với gia đình là người giữ lời cam kết, giữ lời hứa và luôn đúng giờ với các thành viên trong gia đình.

Người sống có Tín với Tổ chức

Người Tín với tổ chức là người giữ lời cam kết , giữ lời hứa và luôn đúng giờ với con người trong tổ chức

Người sống có Tín với Xã hội

Người Tín với Xã hội là người giữ lời cam kết , giữ lời hứa và luôn đúng giờ với con người trong Xã hội .

Trọng điểm của Tín là giữ hình ảnh tâm trí. Ví dụ mình nói 12h mình đi ăn cơm thì mình giữ hình 12h mình đi ăn cơm, hay mình nói mình dậy 5h mình dậy tập thay gân đổi cốt thì mình vào đúng giờ cho dù mình vào xong đi ngủ.

Một con người giữ được chữ Tín thì họ sẽ thực thi được nhân quả. (Cố định mong muốn thì mọi chọn lựa mình đưa ra đều phù hợp với tánh người để đạt được điều mình mong muốn hay có định tham tưởng thì mình mới đạt được điều mình mong muốn thì đó cũng chính là giữ được chữ Tín, khi giữ được chữ Tín thì lời nói của họ có thần linh thần lực). Ví dụ một đứa trẻ từ nhỏ nó nói gì thì làm cái đó, đến khi con hơn 20 tuổi cha mẹ sẵn sàng hỗ trợ để con làm ăn vì đứa trẻ đã biết giữ chữ Tín từ bé.

Have the sales person the first phase people out so listen and purchase, but over time no one buying is by his word no longer divine force, I have not experience about products and services which should over time other people hear they have not believed.

Lời khuyên hữu ích

Tips: Limited promise, that promise must be made, promised someone something, you do it for them.

Một đứa trẻ khi nói gì làm đó từ lớn đến bé thì con nói gì cha mẹ ủng hộ liền.

Giữu images mind (keep the Credit) will enable is cause and effect.

Ứng dụng ngũ hành tương sinh tương khắc để làm rõ phẩm chất ưu tú

Quy luật tự nhiên trong đông y

(Giải thích ngũ hành: Đây là quy luật của tự nhiên)

Rustic christmas fire

Fire born Turkish

Turkish student kim

Needle thuy

Aquatic rustic

When out of the five elements, then no one is the engraving, I understand, to balance mutual restraint.

In oriental medicine application elements very well.

 

Quy luật Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ

Quy luật Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ
Quy luật Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ

Jupiter is plant green (organ: can đởm)

Fire red (center, elementary school)

Thổ màu vàng (tì, vị)

Kim là màu trắng (phế, đại tràng)

Thuy is black (kidneys, bladder)

Nóng giận là hành Mộc

Hành Hoả vui mừng

Hành Thổ là lo lắng

Hành Kim buồn rầu

Hành Thuỷ sợ hãi

Ứng dụng trong các bộ phận con người

Tomatoes are good for the liver, but too sour also harm the liver

Bitter good for the heart, but bitter too also harm the heart

Ngọt tốt cho tì, vị

Spicy would be good for the lungs

Salt is good for the kidneys, but too salty harm the kidneys

Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín

Nhân thuộc hành Mộc

Lễ thuộc hành Hoả

Tín thuộc hành Thổ

Meaning of the Kim

Trí thuộc hành Thổ

When a human, no (love, it will promote the identity Document) the Western right from birth they have been teaching the alphabet, they invented what they had thought to put out into the world, they promote is money talent should physical life of, they full enough, but too loving human liver is also affected.

Festival: feast of the right, that dark night, related to identity thuy, who do unlawful, heart palpitations mind is not an.

Credit belongs to action turkey eat right now, good for the stomach, who have the credit, I get a bite to eat.

Definition: Accountability, a human, when there is responsibility, then their voice is better, they just need to breathe out, the other people were afraid, so the breath, the lungs will be good. In the company who have responsibility, they are the have the in company. For you, just for you are responsible for anything that will help for the lungs of children well and, when responsible, then, are the.

Location of fisheries related tanh colors, a human listener is good for the kidneys, know how to listen to yourself and listen to the human, the countenance more beautiful.

Tài, sắc, danh, thực, thuỳ

When understanding about the quality, then help us internal organs better and develop both your identity, the real thuy.

Instead of searching for external only need to change yourself, then all options are correct.

For example: A woman looking for a man who also just to satisfy your identity, the real, thuy, instead of looking for then fostering qualities elite, it still attracts the right audience.

Khi bồi dưỡng phẩm chất cũng không phải tập trung cái gì nhất mà nhiệm vụ là cân bằng cả Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.

Quá yêu thương con người thì lại khắc tín, ví dụ nói con mình đi chơi không quá 9h sau đó con 10h mới về mà mình bỏ qua, nhân quá thì khắc tín, nghĩa quá thì khắc nhân (làm đúng trách nhiệm quá thì lại khắc tình yêu thương)

So, the task is to balance the mean position signal to both physical life and spiritual balance.

Ứng dụng trong đông y

Mother, good daughter, good, good

Example good witch, fire well, the rustic good

His engraver, who then makes a carving good, then we good

For example kim wood carving just make rustic good, the needle will be good.

Con hư bổ mẹ, mẹ thực (mẹ đang bị dư thì giảm của con) thì tả con (làm giảm đi). Ví dụ thận bị nhiễm lạnh (hay bị tiểu đêm) thì tả con có nghĩa là chăm sóc cho lá gan. Con bị tiểu đêm thì làm cho mẹ ấm phổi lên thì tự nhiên không còn bị tiểu đêm.

In oriental medicine an organ is damaged, people fix indirectly.

Simple disease treatment directly

Complex disease cure indirectly.

So, if we know the balance Staff, Ceremony, Meaning, Location, Credit, then the balance is threatening the balance is health.

Lời kết

Một lần nữa biết ơn cao nhân đã chỉ điểm, biết ơn tri thức thầy cô, biết ơn các bạn đọc đã đọc và lan tỏa tri thức này.

Hẹn gặp mọi người ở những bài viết tiếp theo.

WIT xin trân trọng biết ơn.

Trả lời

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *